Indianapolis Open 2016 Standings – Mixed Doubles Teams

Final Standings

  Code Name Score
Prize
Amount
1 FENQIN Maggie Feng – Alexander Qin (2140.0) 8.5
1st
$498.00
Alexander Charles Qin (1974) 4.5
Maggie Feng (2306) 4.0
2 LIPEN Marissa Li – David Peng (2163.5) 7.5
2nd
$124.50
Marissa Li (1975) 4.0
FM David Tianjian Peng (2352) 3.5
3 YANYAN Ashley Yan – Anthony Yan (1447.5) 7.5
2nd
$124.50
Anthony Dong Yan (1420) 4.0
Ashley Mei Yan (1475) 3.5
4 TARCOR Ishani Tarkar – Fidel Corrales (1743.0) 7.0
GM Fidel Corrales Jimenez (2608) 4.5
Ishani N Tarkar (878) 2.5
5 TANTAN Patricia Tan – Ralph Tan (1350.0) 6.5
Patricia Tan (848) 4.0
Ralph Tan (1852) 2.5
6 ULRSWO Rachel Ulrich – Ted Swogger (1885.0) 5.5
Ted Swogger (1576) 3.0
WFM Rachel Ulrich (2194) 2.5
7 ULRSCH Susanna Ulrich – Nick Schwerin (1818.0) 5.5
Nick Schwerin (1912) 3.0
Susanna Ulrich (1724) 2.5
8 LWULWU Lillian Wu – Logan Wu (1586.0) 5.5
Lillian Wu (1105) 3.5
Logan Wu (2067) 2.0
9 MIRHAY Anjali Mirmira – Cyrus Hayat (1052.5) 5.5
Cyrus Hayat (985) 3.0
Anjali Mirmira (1120) 2.5
10 ZHOYE Iris Zhou – Luke Ye (1768.0) 4.5
Luke Ye (1743) 3.0
Iris Yi-xian Zhou (1793) 1.5
11 RWUSWU Rochelle Wu – Sijing Wu (1986.5) 4.0
Sijing Wu (2034) 2.0
Rochelle Wu (1939) 2.0
12 MANTAN Shreya Mangalam – Sean Tan (1813.5) 4.0
Shreya B Mangalam (1921) 2.0
Sean Tan (1706) 2.0
13 TUCGIG Linzie Tuck – John-Derrill Giglio (1298.0) 3.0
Linzie Tuck (960) 2.0
John-Derrill Giglio (1636) 1.0